Certifikati v svetu montažne gradnje z lesom

Zagotavljanje in kontrola kakovosti predstavljata pomemben segment v procesu gradnje s končnim ciljem zagotoviti trajno, funkcionalno in kakovostno gradnjo. Vse od začetka procesa gradnje do njenega konca obsega tako kontrolo kakovosti gradbenih proizvodov kot kontrolo kakovosti same izvedbe del.

Besedilo: Andreja Bjelan
Februar 2023

SLOWOODLIFE_strokovno_v_lesu_certifikati

Na področju lesene gradnje je kar nekaj certifikatov, ki predstavljajo dodatno zagotovilo o kakovosti proizvodov. Foto: Shutterstock

V skladu z Evropsko uredbo o gradbenih proizvodih imajo vsi člani Sekcije slovenskih proizvajalcev lesenih montažnih stavb, ki deluje v okviru Združenja lesne in pohištvene industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije (Jelovica, Marles hiše Maribor, Rihter in Riko Hiše), pa tudi drugi proizvajalci, ki sodijo v vrh slovenske kakovosti gradnje (Lumar, Kager, Ekoart …), pridobljeno evropsko tehnično oceno, ki je osnova za označevanje sklopov elementov za montažno gradnjo z oznako CE in je popotni list za prodajo gradbenih proizvodov v Evropski uniji. Osnovni namen Uredbe o gradbenih proizvodih je ureditev področja dajanja gradbenih proizvodov na trg, torej določitev minimalnih zahtev za trženje gradbenih proizvodov. CE oznaka/izjava o lastnostih opredeljuje lastnosti proizvoda, hkrati pa predstavlja dokument, s katerim proizvajalec tudi formalno odgovarja za proizvod.

KAJ PRINAŠAJO CERTIFIKATI
»Certificiran proizvod, dan na tržišče, predstavlja za potrošnika – za razliko od necertificiranega – zagotovilo, da izpolnjuje zahteve tehnične specifikacije ali certifikacijske sheme. Ker proizvajalec sklopov izvaja kontrolo vhodnih materialov, morajo tudi njihovi dobavitelji slediti zahtevam tehničnih specifikacij oziroma dobavljati ustrezne proizvode. Z opredeljenim obveznim certificiranjem proizvodov skuša država dolgoročno zagotoviti ustrezen kakovostni nivo gradnje,« razlaga dr. Tomaž Pazlar, raziskovalec z Odseka za lesene konstrukcije Zavoda za gradbeništvo Slovenije. Pridobljeni certifikat o nespremenljivosti lastnosti proizvoda in znak CE kupcu lesenih montažnih hiš zagotavljata, da so gradniki – stene, stropovi, strešni elementi – izdelani v kontroliranem okolju, v proizvodnem obratu, kjer je vzpostavljen sistem zagotavljanja in kontrole kakovosti. 

 

Obenem pa ima proizvod opredeljene bistvene značilnosti: mehansko odpornost in stabilnost, varnost pri požaru, higieno, zdravje in okolje, varnost in dostopnost pri uporabi, zaščito pred hrupom, varčevanje z energijo in ohranjanje toplote in trajnostno rabo naravnih virov. Proizvajalci se sami odločijo, katere bistvene značilnosti bodo opredelili, po Uredbi o gradbenih proizvodih je treba opredeliti vsaj eno.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN IZVEDBE NADZORA
»Elementi za leseno montažno gradnjo, ki se predizdelujejo v proizvodnih obratih v smislu Uredbe o gradbenih proizvodih (EU 305/2011), predstavljajo gradbene proizvode, ki jih je treba označiti s CE oznako in zanje izdati Izjavo o lastnostih. 

 

SLOWOODLIFE_strokovno_v_lesu_certifikati

Pridobljeni certifikat o nespremenljivosti lastnosti proizvoda in znak CE kupcu lesenih montažnih hiš zagotavljata, da so gradniki izdelani v kontroliranem okolju, kjer je vzpostavljen sistem zagotavljanja in kontrole kakovosti. Foto: Shutterstock

SLOWOODLIFE_strokovno_v_lesu_certifikati

Kakovostno zgrajeno bivalno okolje ni naključje. Z opredeljenim obveznim certificiranjem proizvodov skuša država dolgoročno zagotoviti ustrezen kakovostni nivo gradnje. Foto: Unsplash

Za elemente za leseno montažno gradnjo ne obstaja harmonizirani evropski standard, temveč lahko proizvajalec pripravi CE oznako in izjavo o lastnostih po uspešno opravljenem postopku certificiranja na osnovi evropske tehnične ocene, izdane na podlagi evropskega ocenjevalnega dokumenta EAD 340308-00-0203 (www.eota.eu). Predizdelava v proizvodnem obratu ima svoje prednosti, in sicer gre za izdelavo v kontroliranih pogojih, z uporabo strojev, tako pripravljeni elementi pa omogočajo hitrejšo in kakovostnejšo gradnjo na gradbišču,« pojasnjuje Pazlar. Ob tem dodaja, da so vsi večji slovenski proizvajalci pridobili evropske tehnične ocene (ETA), ki predstavljajo tehnično specifikacijo za proizvod.

To pomeni, da so v oceni obravnavane bistvene značilnosti proizvoda, konkretno so predstavljane sestave stenskih, stropnih in strešnih elementov, uporabljeni materiali in detajli. Evropski ocenjevalni dokument za obravnavane proizvode predvideva sistem ocenjevanja nesprejemljivosti lastnosti (AVCP) 1, kar oznanja, da je v postopek zagotavljanja kakovosti vključen neodvisni, to je priglašeni organ.

 

»Z rednimi letnimi pregledi priglašeni certifikacijski organi (npr. certifikacijska služba) ZAG izvaja kontrolo proizvodnje oziroma presojo vzpostavljenega sistema kakovosti v podjetju. Proizvajalec mora namreč vzpostaviti dokumentiran sistem kakovosti, s katerim med drugim opredeljuje odgovornost in zagotavlja sledljivost v procesu proizvodnje.«

PROSTOVOLJNI CERTIFIKATI KOT DODATNO ZAGOTOVILO

Na področju montažne gradnje se poleg certificiranja po ETA pojavlja večje število prostovoljnih certifikatov. 

Kot dodaja Pazlar, je njihov namen postavitev strožjih oziroma dodatnih zahtev za proizvod. Te certifikate ne regulirajo države, temveč institucije oziroma združenja, osnova za njihovo izdajo pa je vedno vnaprej določena certifikacijska shema. Na področju lesene gradnje je kar nekaj takšnih certifikatov, ki za kupca predstavljajo dodatno zagotovilo o kakovosti proizvoda, seveda na področju, ki ga pokrivajo. Certifikati se lahko nanašajo na sklope ali pa na zgrajene objekte iz teh sklopov. 

Takšni certifikati so denimo: UA (avstrijski certifikat kontrole materialov in kakovosti izdelave), RAL (nemški certifikat kontrole materialov in kakovosti izdelave), Minergie (švicarski certifikat energijske učinkovitosti), KlimaHaus / CasaClima (italijanski certifikat energijske učinkovitosti) in Passivhaus – Darmstadt (certifikat energijske učinkovitosti). »V tem primeru mora nadzor na gradbišču izvajati podrobnejšo kontrolo nad vsemi fazami gradnje. Navedeni proizvajalci predizdelanih sklopov so pridobili tudi nekatere izmed prostovoljnih certifikatov, tako da je njihovo stanje pri primerljivo s proizvajalci predizdelanih elementov v drugih evropskih državah. Opažamo, da se z razmahom gradnje z lesom na trgu pojavljajo manjši proizvajalci oziroma izvajalci, za katere sicer ni nujno, da niso kakovostni, vendar je priporočen skrben nadzor vseh postopkov vse od faze projektiranja naprej. Odsotnost projektne dokumentacije oziroma preverjenih detajlov lahko povzroči kar nekaj težav že pri sami gradnji, seveda pa tudi pri uporabi objekta,« še dodaja sogovornik.

SLOWOODLIFE_strokovno_v_lesu_certifikati

CERTIFICIRAN PROIZVOD, DAN NA TRŽIŠČE, PREDSTAVLJA ZA POTROŠNIKA – ZA RAZLIKO OD NECERTIFICIRANEGA – ZAGOTOVILO, DA IZPOLNJUJE ZAHTEVE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ALI CERTIFIKACIJSKE SHEME. 
ODSOTNOST PREVERJENIH DETAJLOV LAHKO POVZROČI KAR NEKAJ TEŽAV ŽE PRI SAMI GRADNJI, SEVEDA PA TUDI PRI UPORABI OBJEKTA.

Foto: Shutterstock

 

SLOWOODLIFE_strokovno_v_lesu_certifikati

CE: Certifikat pridobljen na osnovi Evropske tehnične ocene potrjuje, da so predizdelani elementi izdelani v kontroliranem okolju, z vzpostavljenim sistemom kakovosti, iz certificiranih materialov, po preskušenih sestavah oziroma detajlih.

SLOWOODLIFE_strokovno_v_lesu_certifikati

UA: avstrijski certifikat za kakovost. Pridobljen znak je potrditev, da vsi vgrajeni materiali ustrezajo evropskim normam, sočasno pa preverja tudi kakovost izdelave posameznih konstrukcijskih elementov.

SLOWOODLIFE_strokovno_v_lesu_certifikati

RAL: certifikat nemškega združenja proizvajalcev montažnih hiš, za kontrolo vgrajenih materialov, potek proizvodnje in kakovosti izdelave.

SLOWOODLIFE_strokovno_v_lesu_certifikati

Minergie: švicarski certifikat, poudarek na energijski učinkovitosti.

SLOWOODLIFE_strokovno_v_lesu_certifikati

KlimaHaus/CasaClima: italijanski certifikat, poudarek na energijski učinkovitosti.

SLOWOODLIFE_strokovno_v_lesu_certifikati

Certifikat Passivhaus inštituta v Darmstadtu: certifikat o energijski učinkovitosti oziroma o izpolnjevanju vseh mednarodnih standardov pasivne gradnje.

SLOWOODLIFE_banner_GR

Uživamo, ko lahko z vami delimo naše navdušenje do lesa.
Če želite prebrati več takih člankov, vas vabimo, da se naročite na naše novice!

Morda vas zanima tudi:

SLOWOODLIFE_strokovno_v_lesu_Leskovar

Stavbe in energija – kakšna pojmovanja so v rabi in kaj pomenijo

Trenutno je v uporabi precej različnih poimenovanj, ki določajo tipe hiše glede na energijsko učinkovitost. V okviru veljavne nacionalne zakonodaje in določanja energetskih razredov stavb z energetsko izkaznico lahko stavbe razvrščamo v različne razrede, denimo A1, A2, B, C, vendar pa se na tem področju pripravljajo spremembe, pravi red. prof. dr. Vesna Žegarac Leskovar, u.d.i.a., dekanica Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru.

SLOWOODLIFE_strokovno_v_lesu_innorenew

Holistični dizajn visokih lesenih zgradb

Stavbo InnoRenew CoE so zasnovali in sprojektirali strokovnjaki inštituta, ki se ukvarja z različnimi področji gradnje. S tesnim sodelovanjem so uskladili vse detajle in rešili vrsto težav, ki so se pojavile ob snovanju in gradnji. Z več kot sto senzorskimi mesti bodo projektne predpostavke merili tudi skozi življenjsko dobo stavbe, ugotovitve pa bodo prispevale k načinu, kako bomo podobne stavbe gradili v prihodnosti.

SLOWOODLIFE_strokovno_v_lesu_CBD

Na gradbišču največjega trajnostnega projekta pri nas

Gradnja šestih lesenih štirinadstropnih blokov, lociranih v zelenem delu Celja, je trenutno največji trajnostni projekt pri nas. Dva bloka že stojita, preostali štirje pa bodo dokončani v drugi fazi projekta, ki je pogojen z okoljskimi določili. O tem, kako nastaneta taka lesna konstrukcija in zgradba, smo se pogovarjali dr. Brunom Dujičem iz projektantskega biroja CBD, ki je bil zadolžen za konstrukcijsko zasnovo in statiko tega projekta.